e-Kadry i płace

Orzecznictwo 2009-06-17


Uchwała z dnia 9 czerwca 2009 r. (sygn. akt II PZP 6/09).
Można żądać wznowienia postępowania na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 listopada 2007r. w sprawie SK 18/05, w ktorym Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 58 w zw. z art. 300 kp rozumiany w ten sposób, że wyłącza dochodzenie innych niż określone w art. 58 kp roszczeń odszkodowawczych związanych z bezprawnym rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia jest niezgodny z art. 64 ust. 1 w zw. z art. 2 Konstytucji RP oraz nie jest niezgodny z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji RP, o ile prawomocne orzeczenie zostało ferowane wbrew normie prawnej zrekonstruowanej przez Trybunał Konstytucyjny z art. 58 kp w zw. z art. 300 kp.

Źródło: www.sn.pl

Postanowienie z dnia 9 czerwca 2009 r. (sygn. akt II PZP 5/09).
Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego:
"Czy zachodzi nieważność postępowania (art. 379 pkt 4 kpc) w zakresie, w którym Sąd Pracy rozpoznający sprawę w składzie jednego sędziego jako przewodniczącego i dwóch ławników (art. 47 par. 1 kpc), orzekł o oddaleniu roszczeń majątkowych powoda (o wynagrodzenie, o ekwiwalent za urlop wypoczynkowy), w związku z oddaleniem roszczenia o ustalenie stosunku pracy (art. 189 kpc)?"
Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały.

Źródło: www.sn.pl

Uchwała z dnia 9 czerwca 2009 r. (sygn. akt II UZP 4/09).
W sytuacji, gdy uprawnioną do renty rodzinnej jest tylko jedna osoba, nie może ona skutecznie złożyć wniosku, o którym mowa w art. 107a ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2004r. Nr 39, poz. 353 ze zm.) w związku z art. 52 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (jednolity tekst: Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291) o wyłączenie jej z prawa do tej renty.

Źródło: www.sn.pl

Postanowienie składu 7 sędziów z 05.06.2009 r. (sygn. akt I UZP 1/09).
Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego:
"Czy w sprawie przeciwko członkom zarządu spółki o uregulowanie zobowiązań finansowych za zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego będącego pełnomocnikiem winno być przyznane przy zastosowaniu § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielanej przez radcę prawnego z urzędu (Dz. U. z 2002 r., Nr 163, poz. 1349) czy też z uwzględnieniem § 6 tego rozporządzenia?"
Sąd Najwyższy postanowił odmówić podjęcia uchwały.

Źródło: www.sn.pl