e-Kadry i płace

Wysokość emerytury pomostowej 2009-05-20


Emerytura pomostowa obliczana jest na nowych zasadach. Zgodnie z nimi nie może być niższa niż kwota najniższej emerytury, która od 1 marca 2009 r. wynosi 675,10 zł.

Emeryturę pomostową oblicza się jako równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy jej obliczenia przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku 60 lat. Podstawę stanowi suma: zgromadzonych na koncie w ZUS składek na ubezpieczenie emerytalne, z uwzględnieniem ich waloryzacji oraz zwaloryzowanego kapitału początkowego.
Składki na koncie w ZUS

Na wysokość emerytury pomostowej wpływ ma kwota składek zaewidencjonowanych na indywidualnym koncie w ZUS występującego o świadczenie, począwszy od 1 stycznia 1999 r., czyli od wejścia w życie reformy emerytalnej, do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje jej wypłata.

Należy pamiętać, że przystąpienie do otwartego funduszu emerytalnego nie stanowi przeszkody do przyznania emerytury pomostowej. Fakt ten ma jednak wpływ na jej wysokość.

Członkami OFE na konto w funduszu przekazywana jest składka emerytalna w wysokości 7,3 proc. podstawy wymiaru. Dlatego przy ustalaniu podstawy obliczenia emerytury pomostowej składki na ubezpieczenie emerytalne, zaewidencjonowane na indywidualnym koncie w ZUS, zostaną zwiększone poprzez pomnożenie wskaźnikiem korygującym 19,52/12,22.

Więcej informacji na stronie internetowej „Gazety Prawnej”.

Źródło: Gazeta Prawna