e-Kadry i płace

Pracodawca możne przerwać urlop 2009-05-20


Pracodawca ma prawo zażądać, aby pracownik przerwał urlop i wrócił do pracy. Zwraca mu wówczas koszty poniesione w związku ze skróceniem wakacji. Nie może tego jednak zrobić tylko po to, aby go zwolnić.

Firma ma prawo przerwać urlop wypoczynkowy pracownika i wydać mu polecenie powrotu do pracy. Pracodawca może to jednak zrobić tylko wtedy, gdy obecność pracownika w zakładzie jest konieczna i to w dodatku z powodu okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili rozpoczynania przez pracownika urlopu.

W czasie, w którym pracownik wrócił do pracy po przerwanym urlopie, chociaż zgodnie z planem urlopowym powinien mieć jeszcze wolne, pracodawca może go zwolnić z pracy. Nie będzie mógł jednak tego zrobić jeśli przerwał urlop podwładnego tylko w tym celu. Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z 9 lutego 1967 r. (III PZP 22/66, OSNC1967/6/100), takie działanie pracodawcy byłoby niezgodne z zasadami współżycia społecznego. Wypowiedzenie umowy o pracę w takiej sytuacji jest więc nieważne.

Jeśli pracownik odmówi powrotu z urlopu, pracodawca może nałożyć na niego karę porządkową, a nawet rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Już po powrocie z urlopu pracownik powinien uzgodnić z pracodawcą termin wykorzystania części urlopu pozostałej po odwołaniu.

Firma, która przerywa urlop wypoczynkowy podwładnego, musi zwrócić mu koszty poniesione przez niego, a pozostające w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu. Udowodnienie poniesionych kosztów i ich wysokości należy do pracownika. Spór między pracownikiem, a pracodawcą o zwrot poszczególnych kosztów, rozstrzyga sąd pracy.

Źródło: Gazeta Prawna