e-Kadry i płace

Orzecznictwo 2009-05-13


Uchwała z dnia 6 maja 2009 r. (sygn. akt II UZP 2/09).
Dokonana po śmierci posiadacza rachunku bankowego wypłata z tego rachunku, obejmująca świadczenie emerytalne przekazane za okres po śmierci uprawnionego, osobie posługującej się kartą płatniczą i kodem identyfikacyjnym, nie zwalnia banku od obowiązku zwrotu organowi rentowemu kwoty przekazanej na ten rachunek bankowy.

Źródło: www.sn.pl

Uchwała z dnia 5 maja 2009 r. (sygn. akt I PZP 1/09).
Zmiana powództwa po rozpoczęciu rozprawy przed sądem pierwszej instancji polegająca na wystąpieniu przez powoda - pracownika z nowym roszczeniem o zasądzenie odszkodowania na podstawie art. 45 § 1 k.p. zamiast pierwotnego roszczenia o przywrócenie do pracy (art. 193 § 3 k.p.c.), bez zezwolenia pozwanego pracodawcy i bez zrzeczenia się roszczenia, stanowi zmianę przedmiotu sporu i jego wartości;
Sąd Najwyższy odmówił podjęcia uchwały w pozostałym zakresie.

Źródło: www.sn.pl