e-Kadry i płace

Orzecznictwo 2009-04-01


Uchwała z dnia 20 marca 2009 r. (sygn. akt I PZP 8/08).
W sprawie z zakresu prawa pracy w pierwszej instancji sąd w składzie jednego sędziego jako przewodniczącego i dwóch ławników (art. 47 § 1 pkt 1 lit. a k.p.c.) może rozpoznać kilka roszczeń łącznie dochodzonych przez powoda w jednym postępowaniu (art. 191 i 193 § 1 k.p.c.), jeżeli wśród nich znajduje się choćby jedno, którego rozpoznanie powinno nastąpić w takim składzie.

Źródło: www.sn.pl

Postanowienie składu 7 sędziów z 20.03.2009 r. (sygn. akt I PZP 7/08).
Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego:
"Czy w sytuacji przywrócenia pracownika do pracy na poprzednich warunkach pracy i płacy oraz podjęcia przez niego pracy w terminie 7 dni od uprawomocnienia się wyroku, pracownik nabywa prawo do dochodzenia odszkodowania na podstawie kodeksu cywilnego stosowanego przez art. 300 kodeksu pracy, ponad przysługujące mu zgodnie z art. 47 kodeksu pracy wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy?"

Sąd Najwyższy postanowił przekazać zagadnienie prawne do rozpoznania powiększonemu składowi Sądu Najwyższego.

Źródło: www.sn.pl

Postanowienie z dnia 20 marca 2009 r. (sygn. akt I UZP 7/08).
Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego:
"Czy przy ustalaniu wysokości emerytury warunkiem koniecznym zastosowania art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (Dz. U. nr 39 z 2004 r. poz. 353 ze zm.) - jest wcześniejsze ustalenie wyższego od poprzednio obliczonego wskaźnika wysokości podstawy wymiaru emerytury (w myśl art. 110 ust. 1 tej ustawy)?"

Sąd Najwyższy postanowił przekazać Sądowi Najwyższemu w powiększonym składzie następujące zagadnienie prawne:

Czy kwotę bazową obowiązującą w dacie złożenia wniosku o emeryturę na podstawie art. 27 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.) przez osobę pobierającą wcześniejszą emeryturę, która po uzyskaniu prawa do wcześniejszej emerytury podlegała co najmniej trzydzieści miesięcy ubezpieczeniu społecznemu, uwzględnia się przy obliczaniu zarówno tzw. części socjalnej nowej emerytury, jak i podstawy jej wymiaru (art. 53 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych)?

Źródło: www.sn.pl